Monthly Archives: October 2016

Giáo dục nghệ thuật cho học sinh ở lứa tuổi trung học

Các loại hình nghệ thuật bao giờ cũng mang trong nó những đặc thù riêng về phương diện biểu hiện. Điều đó cũng có nghĩa: để hiểu, để thưởng thức một loại hình nghệ thuật cũng cần có những tri thức cơ bản, kiến thức nhất định về loại hình nghệ thuật đó. Tri thức đã có của mỗi loại …

Read More »

Giáo dục thẩm mỹ cho con từ khi nào?

Thứ nhất, giáo dục thẩm mỹ bằng văn hóa – nghệ thuật; Thứ hai, giáo dục thẩm mỹ bằng cách nêu gương; Thứ ba, giáo dục thẩm mỹ bằng lao động và thông qua lao động; Thứ tư, giáo dục thẩm mỹ bằng hệ thống các quan điểm, lý luận Mỹ học tiến bộ, hiện đại. Trong số những hình …

Read More »